GDPR - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pink King - Velký Osek s.r.o., Praha - Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 359474 (dále jen „PK“), vydává zásady ochrany osobních údajů v souladu s předpisem nazvaným “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady jsou zveřejněny na webové adrese www.sestilistek.cz.

Subjektem údajů pro potřeby těchto zásad je klient PK, který projeví zájem o nemovitost z nabídky PK; klient PK, který přistoupí ke koupi/pronájmu nemovitosti; či klient PK, který nabídne svou nemovitost k prodeji/pronájmu (dále jen „Klient“), tedy fyzická či právnická osoba, o které jsou zpracovávány osobní údaje.


Dále se v těchto zásadách dozvíte:

jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Pokud budete potřebovat vysvětlit kteroukoliv část textu, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mail adrese pinkking-velkyosek@email.cz

 

Jaké Osobní údaje jsou zpracovávány

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP, IP adresa

Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

U právnické osoby pak navíc název společnosti, IČ, DIČ, ID datové schránky

PK nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Webové stránky PK (www.sestilistek.cz) nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. PK zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovávny interním informačním systémem, ve kterém jsou všechny data zabezpečena a zašifrována. Servery na kterých tato data leží jsou umístěny na území EU.

 

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Klient bere na vědomí, že odesláním vyplněného kontaktního/registračního formuláře; zasláním poptávkového 

e-mailu či telefonátem započne zpracovávání Osobních údajů PK.

Jestliže Klient neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s PK a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající/vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu PK.

PK vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.

 

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

PK jako Správce (konkrétní realitní makléř jako Zpracovatel) poskytnuté údaje používají:

 • Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo za účelem komunikace mezi klientem, call centrem a realitním makléřem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).
 • Jméno, příjmení, akademický titul, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, číslo identifikačního dokladu za účelem přípravy smluv (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva, Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, Smlouva o advokátní úschově, Předávací protokol apod.).
 • Údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.) z důvodů nutných pro nábor zaměstnanců a další úkony personálního oddělení.
 • Jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.
 • Další údaje, které ukládá zákon - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP, státní příslušnost, údaje o zaměstnání či o jiných zdrojích příjmů, výše pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti nebo osob blízkých zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb Klientovi
 • plnění zákonných povinností PK
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek PK
 • ochrana majetku a osob
 • přímý marketing

 

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

 • osobní údaje Klienta
 • zaměstnanecké osobní údaje
 • osobní údaje uchazečů o zaměstnání
 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

 

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (Klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

 

K Osobním údajům Klienta můžou mít přístup níže uvedení

 • Správcem Vašich osobních údajů je PK. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím realitním makléřům
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují PK serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům
 • Osobní údaje Klienta nebudou přenášeny do třetí země.

 

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

V případě poptávajících Klientů budeme data zpracovávat po dobu trvání poptávky (oprávněný zájem).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi PK a Klientem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek PK budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi PK a Klientem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (vyjma e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi PK a Klientem.

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku PK Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi PK a Klientem jsou nastavena tato pravidla a práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Klient může kdykoliv požádat o potvrzení, zda jsou/nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má Klient právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování těchto osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Klient má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může PK požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Klient může kdykoliv požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

PK musí vymazat osobní údaje Klient pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování údajů

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud PK nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Klienta, musí omezit zpracování jeho osobních údajů tak, že tyto mohou být pouze uloženy a případně mohou být použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování

Klient může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které PK zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud Klient vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

 

Právo odvolat souhlas

 

V případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu PK dle čl. 6 odst. 1. písm. Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.

Všechna práva může Klient uplatnit tak, že kontaktuje PK na e-mailové adrese pinkking-velkyosek@email.cz. Případné stížnosti může Klient podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

Klient, který prostřednictvím kontaktního/registračního formuláře, e-mailu či telefonátu poskytne své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s PK či poskytne souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a PK jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může PK změnit či doplňovat. O každé takové změně PK informuje Klient e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

PK si vyhrazuje učinit v těchto Zásadách zpracování osobních údajů písemné změny na základě změny legislativy, soudních rozhodnutí českých i evropských soudů (judikatury), právních stanovisek či metodických pokynů ÚOOÚ, resp. právních výkladů v odborné literatuře.

Klient bere na vědomí,

že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží PK na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

poskytovatelé analytického software

poskytovatelé marketingového software

poskytovatelé účetního a platebního software

poskytovatelé monitorovacího software

poskytovatelé software pro péči o zákazníky

poskytovatelé software pro servery

poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

 

Správce PK prohlašuje,

že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. PK se zavazuje zejména:

používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze PK;

pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

bez předchozího souhlasu Klienta netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;

užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

neumožit přístup k údajům třetím osobám (vyjma osob uvedených podzpracovatelů), pokud tento přístup nebude písemně schválen Klientem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;

že bude dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pink King - Velký Osek s.r.o.

 jsou účinné od 25.5.2018.

 

Autorskoprávní ochrana webových stránek

1.  Provozovatel webu a držitel práv užití

Autorská práva k webovým stránkám www.sestilistek.cz (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, Pink King - Velký Osek s.r.o., Praha - Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 359474, vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

2.  Ochrana autorských práv

2.1.   Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.

2.2.   Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, foto grafického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.

2.3.   Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

3.  Odpovědnost provozovatele

3.1.   Provozovatel se přiměřeně vynasnaží, aby do těchto webových stránek začlenil aktuální a přesné informace, avšak Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací.

3.2.   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách.

3.3.   Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu.

3.4.   Tento web je poskytován jako služba jeho návštěvníkům. Provozovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění jeho obsah upravovat.

Chci přednostní informace o zahájení prodeje